webFuuta
Pular Ajamiyya


El Hadj Tierno Abdurahmani Bah

Ƴeewirde Fuuta

Fii Pottal Afriki

Mi fuɗɗorii Inde Alla
Jom yurmeende huuɓunde e
Jom yurmeende hertoriinde.
Ɗi'i pularji ko fii yo yimɓe
Afrik fow yiitidu e fii “Initee Afriken” on.


1. Ee Afriken koni immoɗen
Ndaaren no yiitidiren geren
Fow halda fotaa no nangiren
Golleeji men haa hettoɗen
ɓuri nii ga leygii Afrikaa.

2. Ndar kart Afrik weltoɗaa
Ngol ɗuuɗugol men immoɗaa
Gollaa no yiitidiren waɗaa
Kala bawɗe maaɗa ɗe okkaɗaa
Haa fotta hoɗuɓe e Afrikaa.

3. Noddii ɓe Dawme ɓe nooto maa
Noddaa ɓe Misira ɓe ɓatto maa
Noddaa Ganaa ko musibɓe maa
Noddaa Gine ɓen habbo maa
Senegal e Maali ko Afrikaa.

4. Hammaa to ɓee Al'alzerii
Hot-Wolta men hino weltorii
Maa Nyasaland e Rodezii
Si a ƴawtirii si a joldirii
Ɗun fow ka leygii Afrikaa.

5. Haa Koddiwaar ka Hofuyee
Nizeriyaaa men lintoyee
Niizer e Mortani wattoyee
Keniya e Kamerun nootoyee
Noddaandu pottal Afriikaa.

6. Afrik Di Siid ko leydi men
Togo Kongo fow ko musibɓe men
Saralon e Santr'Afriken
Lintee Morooku ko yimɓe men
E Tinizii men ko e Afrikaa.

7. Haa Angolaa Liiberiyaa
E Sudan Gabon hino lintoyaa
Maa Tanganikaa ƴawroyaa
Habashan si hewtaa Libiyaa
Ɗi'i fow limaama e Afrikaa.

8. Nule Seeku Tuure hewtoyii
Ɗi'i fow ɓe fotti ɓe jaaboyii
ɓe jaɓii ɓe fow hiɓe sabboyii
Tuma nodditaa hiɓe hebloyii
Nootaade pottal Afrikaa.

9. Addis-Abaaba no eɓɓidaa
Ko ga lamɓe Afrik yiitidaa
ɓe yahay ɓe yiida ɓe haldida
Fow fotta weltida wontida
Fow ɓanta dolnina Afrikaa.

10. Teemeɗɗe ɗiɗi miliyonji men
Tuma lanni fottude wontuɗen
Kono wootu gorko e debbo men
Tiiɗay kisa Afrik men
Tiiɗay kisan Afrik men
Hoolaare ɓeydoo Afrikaa.

11. Monibee yo wallir feere mun
Monibee yo dadito hawaaɗi mun
Monibee yo waɗu ɗun haaju mun
Monibee yo fewtin ɓernde mun
Fii yiitindingol Afrikaa.

12. Kaa raaya men ka darantoɗen
Kaa raaya ɓantuka Dawla men
Aynen ka reenen teddinen
Ka wonii sabaabe no rinɗiren
E no ñaaƴiren nder Afrikaa.

13. Ga mboɗeeri makka ko ƴiiƴe men
Olɗeendi makka ko naange men
Maa kaŋŋe men maa jawle men
Ngoya sengo tammo ngaluuji men
Ka'a raaya ɓantay Afrikaa.

14. Kaa raaya men ka darantoɗen
Kaa raaya men woni wurɓe men
Anditinay en mayɓe men
Almaami Saamori lamɗo men
Alfaajo Yaayaa Afrikaa.

15. Wano Muumiyee maa Mbaaluyaa
Patris Lumumbaa felloyaa
ɓe'e fow waraama ɓe tooñoyaa
Tuma warɓe ɓe ɓen ñaawoyaa
ɓe taway ɓe tooñuno Afrikaa.

16. Ngol fottugol men ɗeñhinii
Portooɓe njagguɓe tampinii
Pehe mabɓe ɗen hayrii bonii
Allaahu wallii sembinii
Hooreeɓe pottal Afrikaa.

17. Ɗun ɗoo wonay sabu hettagl
Ɗeya leyDe wonɗe e njaggegol
Wallen Bisaao ga fellugol
Yamiren Mozambik murtugol
Haa Angolaa ko e Afrikaa.

18. Kap-Weer Namibii yettataa
Wano Rodezii men ɓuttataa
ɓe'e fow no woondi ɓe atcataa
Haa leyDe rinɗa ɗe heyɗita
Portooɓe ɓen doga Afrikaa.

19. Ɗe'e fow nde hettii rinɗiti
Portooɓe haɓani ɓe atciti
Jon leyDe hetti ɗe golliti
E ngaluuji mabɓe ɓe yaltiti
Ɗon timmi polgal Afrikaa.

20. Afrik Di Siid no yurma en
Portooɓe jogi ton yimɓe men
Wa ga kulle jogetee hoyni en
Haa! Ɗun no muusi! Ko hersa men
Itten ka ɓanten Afrikaa.

21. Partii me'en faaleeji mun
Ko yo Porto yaadu e njaggu mun
Ko yo yimɓe jonnite leyDe mun
Hino Seeku Tuure faale mun
Ko yo Alla rinɗin Afrikaa.

22. Duoɗen yo Jooman ɓeydu en
Reenaande ɓee yeesooɓe men
Seeku e Sayfullaahi men
Hooreeɓe fewnuɓe leydi men
ɓe darii ɓe findini Afrikaa.

23. Yaa Alla dolnin ERDEE'AA
ɓuri nii ɗe sembina ERDEE'AA
Haa yimɓe aduna fow yia
Peewal e nunɗal ERDEE'AA
Humbintinaa mo e Afrikaa.

24. Juulaa e ɓurɗo tageefo Maa
Yaa Alla reenaa Diina Maa
Fewnaa tageefo ɓe ɗofto Maa
Dandaa ɓe naatude yiite Maa
Yaa Alla mawnin Afrikaa.